Akkreditált szexuálpedagógiai képzés

A továbbképzés célja

A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak szexuálpedagógiai foglalkozás vezetésére, értsék a szexuális nevelés fontosságát és felmérjék sokszínűségét. A képzés eredményeképp ismerni fogják azokat a témákat, amelyek közvetve vagy közvetlenül hatással lehetnek az egyén szexualitására, szexualitásról alkotott képére, megismerik és megfelelően alkalmazzák majd az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat. Képessé válnak az önmaguk és mások kommunikációjának elemzésére, és a szükséges témákban való asszertív kommunikáció gyakorlására, attitűd tekintetében pedig érzékenyebbé válnak az iskolai szituációkban előforduló szexualitással kapcsolatos tanulási helyzetekre, valamint nyitottabbá válnak a szexualitás különféle területeit érintő kérdések iránt.

Célunk, hogy megismerjenek olyan módszereket, melyek alkalmassá teszik a résztvevőt a megfelelő kommunikáció megteremtésére a szexualitásról a gyerekek, kamaszok, fiatal felnőttek körében egyaránt.

A továbbképzés célcsoportja

Azon pedagógusok, szociális szakemberek, nevelők, akik tanítói/nevelői munkájuk során kapcsolódhatnak olyan témákhoz, amik érintik az érzelmek, a kommunikáció, a szexualitás világát, akik megfelelnek a Rendelet 23. § (2) bekezdésének.

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények

A hallgatók a képzés során képessé válnak szexuálpedagógiai foglalkozások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, ellenőrzésére, értékelésére. Tudják és értik a játék helyét és szerepét az egyén és a csoport kompetenciáinak fejlesztésében. Szerepük tudatos vállalásával képesek a tapasztalatszerzés, a feldolgozás, az értékelés és az alkalmazás folyamatát segíteni. Felismerik a veszély- és hibalehetőségeket, képesek ezeket megelőzni, az adódó szituációkat ésszerűen kezelni. Képesek egy komplex foglalkozás megtervezésére, ehhez ismernek legalább 2-2 bemelegítő játékot, kommunikációs helyzetgyakorlatot, kooperáció és bizalomépítő, valamint problémamegoldó tevékenységet. Megértik a szexuális nevelés fontosságát, annak sokszínűségét, valamint ezeknek az élménypedagógiával való kapcsolatát.

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása

Az ellenőrzés módja: záródolgozat, egy szexuálpedagógiai foglalkozás tervének leadása.

Az értékelés szempontjai: a képzésen tanultak kreatív alkalmazása, a célnak való megfeleltetése, a kidolgozottság a megvalósíthatóság szintjéig legyen kifejtve, vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit: életkor, létszám, szociális fejlettség, nevelési célok; fizikai és pszichikai biztonság.

A program tartalmának rövid ismertetése

A „Szerethető vagyok? – kommunikáció és érzelemfókuszú szexuálpedagógiai képzés a tapasztalati tanulás módszereivel” című szexedukációs képzés egyik legfontosabb célja, hogy a szexuális nevelés tantárgytól függetlenül, az ehhez tartozó szélesebb körben értelmezett témák bármelyikében előjöhessen az iskolában, vagy akár az iskolán kívüli nevelés színtereiben.

Szükségessége és relevanciája abban rejlik, hogy az előre kidolgozott és kipróbált módszerek és sajátélményű tanulás segítségével felkészíti a pedagógusokat arra, hogy kiléptessék a szexuális nevelést az eddig megszokott szűk keretekből, és a szükséges helyzetekben maguk is kompetens módon lépjenek fel a szexedukáció területén.

A képzés elsősorban a tapasztalati tanulás módszereit használja az élménypedagógia szellemiségével átitatva. Elsődleges szempont a megfelelő kommunikáció megteremtése a nevelés különböző szereplői között.

A képzés során azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, amik a biológiaóra keretein belülre vagy a szexuális felvilágosítási alkalmakra korlátozódnak, pedig a nevelés egyéb területein is szükséges lenne beszélni róluk. Célunk olyan módszerek megismertetése, melyek alkalmasak gyerekek, kamaszok vagy fiatal felnőttek körében is megfelelő kommunikációt teremteni a szexualitásról.

A továbbképzés 9 nagy tematikai egységből áll:

  • A szexuális intelligencia alapjai
  • A test ismerete és a testtudat szerepe a szexuális fejlődésben
  • A nemek ismerete, nemi identitás, gender alapok
  • Az érzelmi intelligencia szerepe a szexuális nevelésben
  • A szexualitásról vallott nézeteket befolyásoló értékrendi tényezők
  • A szexuális bántalmazás fogalomköre
  • A szexuális orientáció
  • A szexuális aktusról alkotott elképzeléseink
  • A szexuális neveléssel foglalkozó intézmények, szervezetek és személyek hálózata Magyarországon

Aktuális képzések:


Amennyiben Ön már elvégezte képzésünket és elnyerte tetszését, kérjük, ajánlja ismerőseinek!

Érdeklődés az alábbi elérhetőségen:
Demján Szilvia,

telefon: +36/70-670-1886
e-mail: demjan.szilvia@kalandokesalmok.hu