A Különleges padtárs! c. képzés bemutatása

A továbbképzés célja
A résztvevőket felkészíteni a különleges bánásmódot igénylő gyermekek (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, kiemelkedő képességű, tehetséges) hatékony nevelésére és oktatására az osztályteremben. A résztvevők megismerik az egyes nehézségi zavarok elméleti hátterét, a gyermekmegismerés módszereit, a differenciálás módjait, lehetőségeit. Megismerik a fejlesztendő szociális kompetenciákat, képessé válnak azok fejlesztésére különleges bánásmódú gyermekek esetében. Felkészültté válnak a differenciált óratervezésre, óravezetésre, felfedezik annak módjait, menetét.

A továbbképzés célcsoportja
Iskolában, óvodában dolgozó pedagógusok, segítő szakemberek (fejlesztőpedagógus, pedagógiai asszisztens).

 

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények
A résztvevő a képzés végére képessé válik a gyerekek megfigyelésére egyéni sajátosságaiknak figyelembevételével, ezáltal felismeri az átlagostól eltérő tüneteket, azok alapján azonosítani tudja majd, hogy milyen szakemberekre van szükség, képessé válik segítséget kérni tőlük és együttműködni velük. Képes lesz szakvéleményt értelmezni, egyéni haladási ütemtervet írni, kidolgozni. Ismerni fogja a szociális kompetenciákat, képes lesz fejleszteni azokat élménypedagógiai eszközökkel. Ismerni fogja a differenciálás lehetséges módjait, olyan hatékony módszereket, tanítási eszközöket, amelyek alkalmasak a különleges bánásmódot igénylő gyerekek egyéni, kiscsoportos és osztályban való foglalkoztatására.

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása
Az ellenőrzés módja: záródolgozat megírása, azaz egy differenciált tanítási óra óravázlatának (max. 5 A4 oldal terjedelemben) leadása.
Az értékelés szempontjai: a képzésen tanultak kreatív alkalmazása, a célnak való megfeleltetése, a kidolgozottság a megvalósíthatóság szintjéig legyen kifejtve, vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit: életkor, tanuló problémája.

 

A program tartalmának rövid ismertetése
A különleges bánásmódú gyerekek többségében elvesznek az iskolarendszerben. A pedagógusoknak, segítő szakembereknek, iskolai munkát segítőknek növekszik a feladatuk az egyre szélesebb tudás-, illetve problémaspektrumon mozgó gyerekek oktatásában, nevelésében. Nem elég tudni, hogy a gyermek egyéni bánásmódot igényel, tisztában kell lenni a gyerek erősségeivel, gyengeségeivel, pontosan kell tudni a problémáját, képessé kell tenni a differenciált foglalkoztatásra, egyéni „tanulási” tervet szükséges számára előállítani, végrehajtatni azt vele. A képzés során a résztvevők megismerkednek a különleges bánásmódot igénylő gyerekek tüneteivel, tünetegyütteseivel; feltérképezik a szakemberi háló feladatait és kapcsolódási pontjait. Megismerkednek a különféle szakvéleményekkel, és azoknak a tartalmával. Feltérképezzük a szociális kompetenciákat, azok fejlesztési lehetőségeit. Megismerkednek olyan módszerekkel, munkaformákkal, amelyek alkalmasak a differenciált oktatásra, együttnevelésre. A képzés során a munkaformákhoz, módszerekhez eszközöket is társítunk, amelyek megkönnyítik az egyéni haladási, „tanulási” terv megvalósítását. Hangsúlyt fektetünk a különleges bánásmódú gyerekek oktatását, nevelését segítő ellenőrzési módszerekre, és megismerkednek különböző értékelési technikákkal is. A továbbképzés a résztvevők aktivitására építő gyakorlatokkal, s azok kiértékelésével, tanulságok levonásával zajlik. A gyakorlatok során az önálló munka, a páros munka, a kisebb csoportos beszélgetések, s az egész csoportot érintő megbeszélések váltakoznak.


A képzés pontos címe
Különleges padtárs! – különleges bánásmódú gyermekek hatékony élmény- és tapasztalat-orientált, differenciált nevelése

Engedélyszáma: 210/10/2022
Óraszáma: 30
A képzést tartó trénerek:

  • Kovács Nikoletta
  • Tóth Gabriella

A képzés alapításának éve: 2017
A 2023 decemberéig lezajlott képzések száma: 23
A 2023 decemberéig a képzést elvégzett személyek száma: 421

Aktuális képzéseinkről további információ itt található!