A rendezvény- és táborszervezői képzés bemutatása

A továbbképzés célja
A résztvevők készüljenek fel a gyerek- és ifjúsági táborok, bentlakásos és napközis jellegű táborok, nomád és üdülőtáborok projektszerű szervezésére, ismerjenek meg alapvető rendezvényszervezési ismereteket, tényeket, összefüggéseket, normákat.
A résztvevők sajátítsanak el új ötleteket, eszközöket, módszereket a táboroztatás megszervezéséhez, ismerjék meg a tábori és szabadidős programok szervezésében rejlő egyéni és csoportos nevelési és fejlesztési lehetőségeket, váljanak képessé ezek kihasználásának hatékonyabbá tételére, a szervezés során felmerülő problémák új ismeretek felhasználásával történő megoldására.
A résztvevők váljanak képessé a gyerekek bekapcsolására az érték-alapú tábori programok aktív cselekvő létrehozásába, a gyermekek szociális kompetenciáinak egyéni és csoportos fejlesztésére, a non-formális és az informális tanulás lehetőségeinek felhasználására, nevelési és oktatási célok elérésének támogatására.

A továbbképzés célcsoportja
Azon iskolában vagy óvodában dolgozó pedagógusok, akik vezetőként, közreműködőként, felügyelő vagy kísérőtanárként részt vesznek, vagy a későbbiek során részt kívánnak venni bentlakásos vagy napközis rendszerű gyerek- és ifjúsági táborok létrehozásában, szervezésében és lebonyolításában.

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények
A résztvevők megértik a játék helyét és szerepét az egyén és a csoport fejlesztésében.
A résztvevők a képzés végére ismereteket szereznek rendezvényszervezési alapfogalmakról, tényekről, módszerekről, eszközökről, összefüggésekről és normákról, ezekről az írásbeli munkákban képesek lesznek számot adni. A képzés végére jártasságot szereznek az újonnan megtanult ismeretek alkotó és kombinatív felhasználásában, képessé válnak egy gyerektábor létrehozásának tudatos és hatékony megtervezésére és megszervezésére. Megértik a nevelési célokhoz igazodó programok kiválasztásának, megtervezésének fontosságát, megismerik a tevékenység alapú foglalkoztatás pedagógiai és pszichológiai alapjait, képessé válnak projektszerű szabadidős tevékenységek tervezésére, szervezésére, előkészítésére, lebonyolítására, ellenőrzésére, értékelésére.
A résztvevők felismerik és azonosítani tudják a rendezvényekben rejlő fizikai és pszichikai veszélyforrásokat, képessé válnak ezekre felkészülni.

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása
A beadandó írásbeli munkákhoz a résztvevők a képzés során tervezési sablont hoznak létre közös munkával, a képző iránymutatása alapján, amely egyénileg kiegészíthető, fejleszthető a helyi sajátosságok alapján:
• a képzésen tanult és elkészített vázlatok és sablonok felhasználásával,
• szabadon választott létszámú és életkorú célcsoportot alapul véve
• maximálisan 5 db. A4-es oldal terjedelemben
• leadása legkésőbb 10 munkanappal a képzés zárását követően.

1. Egy játék leírása
2. Egy félnapos tábori program részletes forgatókönyve
3. Egy tábor rácsos programterve
4. Egy tábor szervezésének teljes feladat- és ütemterve
5. Egy tábori költségvetés tervezete

Az értékelés szempontjai
• Használja a képzésen tanult és közös munkával létrehozott vázlatokat és sablonokat célszerűen és rendeltetésszerűen
• Vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit (életkor, létszám), és az elérni kívánt nevelési célokat
• Alkalmazza a képzésen tanult módszereket kreatív és alkotó módon
• A kidolgozottság részletessége és minősége legyen megfelelő

A program tartalmának rövid ismertetése
A táborozás kivételes lehetőséget ad a pedagógusok kezébe, hogy a gyakran értékvesztett, „csellengő” gyermekeket bekapcsolják a közösség életébe. Ha változatos és tartalmas szabadidős tevékenységet nyújtunk, sikerül visszacsalogatni őket az általunk preferált értékek közé, ahol megfelelő felügyelet mellett kulturáltan és biztonságban játszhatnak, tevékenykednek.
Ez a fajta tevékenységközpontúság azon gyerekek számára is lehetővé teszi, hogy sikerélménnyel gazdagodjanak, akiknek egyébként alapképességei nem fejlettek, tanulási és kulcskompetenciáik még nem alakultak ki véglegesen.
A sokszínű program tervezéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához speciális jártasságokra, készségekre, képességekre van szükség. Tanfolyamunkon a résztvevő megismerkedik az általános rendezvényszervezési alapismeretekkel, programforgatókönyvek összeállításának lépéseivel.
Célunk olyan értékalapú szabadidő-pedagógiai fejlesztés elindítása a táborokban, amely új, korszerű eszközöket, módszereket, ötleteket ad a pedagógusok kezébe a non-formális és informális tanulást egyaránt ötvöző programokat szervezéséhez, a pedagógusok megerősítése és bátorítása újszerű pedagógiai módszerek kipróbálására, alkalmazására, valamint az iskola keretei közül való kilépésre.
A továbbképzés a résztvevők aktivitására épít, segíti a korábbi tapasztalatok hasznosulását. A csoport közös értékteremtő munkája során a páros munka, a kisebb csoportos
beszélgetések és alkotómunkák, valamint a teljes csoportot érintő közös munkamegbeszélések váltakoznak.


A képzés pontos címe
Élmény- és tevékenységközpontúság a bentlakásos és napközis jellegű táborok, tábori és szabadidős programok tervezésében és megvalósításában

Engedélyszáma: 307/10/2022
Óraszáma: 30

A képzést tartó trénerek:

  • Bányai Sándor
  • Kovács Nikoletta

A képzés első alapításának éve: 2000
A 2023 decemberéig lezajlott képzések száma: 57
A 2023 decemberéig a képzést elvégzett személyek száma: 1045


Aktuális képzéseinkről további információ itt található!