Az élménypedagógiai képzés bemutatása

A továbbképzés célja
A résztvevők felkészítése élménypedagógiai foglalkozások vezetésére, a kognitív és szociális kompetenciafejlesztés nem formális szervezésű formáinak megismertetése, informális helyzetek felismertetésére, újfajta pedagógus-szerep megtapasztaltatása, a tapasztalati tanulás hatékonyságának és hatékony módszereinek megismertetése, játékok, helyzetgyakorlatok, valamint problémamegoldó tevékenységek megismertetése.

 A továbbképzés célcsoportja
Azon pedagógusok, akik nevelési céljaik megvalósítására kívánnak új eszközöket, módszereket igénybe venni. Mindenki, aki szereti a kihívásokat, új élményekre vágyik, szeret és mer játszani.
Azok, akik korábban nem, vagy csak futólag találkoztak és ismerkedtek meg az élménypedagógiai módszerével, de kíváncsian és nyitottan állnak a mélyebb megismerés elé!

.
A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények
A hallgatóknak a képzés során olyan ismereteik, jártasságaik, készségeik fejlődnek, melyek használatával képessé válnak élménypedagógiai foglalkozások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, ellenőrzésére, értékelésére. Tudják és értik a játék helyét és szerepét az egyén és a csoport fejlesztésében. Szerepük tudatos vállalásával képesek a
tapasztalatszerzés, a feldolgozás, az értékelés és az alkalmazás folyamatát segíteni. Felismerik a veszély- és hibalehetőségeket, képesek ezeket megelőzni, az adódó szituációkat ésszerűen kezelni. Képesek egy komplex foglalkozás megtervezésére, ehhez ismernek legalább 3-3 bemelegítő játékot, kommunikációs helyzetgyakorlatot, kooperáció és bizalomépítő, valamint problémamegoldó tevékenységet.

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása
Az ellenőrzés módja: záródolgozat, egy komplex élménypedagógiai foglalkozás tervének leadása.
Az értékelés szempontjai: a képzésen tanultak kreatív alkalmazása, a célnak való megfeleltetése, a kidolgozottság a megvalósíthatóság szintjéig legyen kifejtve, vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit: életkor, létszám, szociális fejlettség, nevelési célok, fizikai és pszichikai biztonság;

A program tartalmának rövid ismertetése
Élménypedagógiának a cselekvés általi tanulás egyik sajátos változatát nevezzük. Alapjai sokféle nevelési mozgalomban fellelhetők, mint pl. a szabadtéri nevelésben, a kalandpedagógiában, az emberközpontú pedagógiában, a szabadidő-pedagógiában, a játékpedagógiában. A módszer a tapasztalati nevelés egyik formája, amely kivezeti a tanulókat a való világba, hogy próbára tegyék értékeiket, tudásukat, képességeiket és kreatív gondolkodásukat. A folyamat során az aktívan résztvevő tanulók valós következményekkel járó tapasztalatokban részesülnek és a megszerzett tudással ők maguk kísérleteznek, ahelyett, hogy mások tapasztalatait olvasnák vagy hallgatnák. Az élménypedagógiai tevékenységek során a csoport tagjai különlegesnek számító helyzetekben, de biztonságos, kontrollált körülmények között tervezik el különböző feladatok megoldását. A végrehajtás után nagy gondot fordítanak az értékelésre, pozitív visszajelzések közvetítésére, a szituációban rejlő tanulságok levonására, és a más területeken is alkalmazható készségek és képességek felismertetésére. A feldolgozás jellemzően csoportmunkában történik, melyben a részvevők aktív részvétele szükséges. A tevékenységek rendszere egy folyamatot alkot, amely lehetővé teszi, hogy mélyebbre jussunk pedagógiai céljaink elérésében, maximálisan kiaknázva a szituációban rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségeket.

A tréning közvetlen célja a pedagógusok felkészítése sajátélményen keresztül az élménypedagógiai foglalkozások levezetése során a csoportban jelentkező konfliktusok megelőzésére, felismerésére és kezelésére, a nem versenyhelyzetű, együttműködést erősítő helyzetek megteremtését, kialakítását segítő feladatok, gyakorlatok sajátélményű megtapasztalására és elsajátítására.
Hosszú távú cél szemléletbeli változást elérni: a nevelés hatékonyságában az együttműködést szolgáló feladatok preferálása a versenyhelyzetekkel szemben, a hétköznapi helyzeteken túlmutató tapasztalati tanulásban rejlő lehetőségek kihasználása.


A képzés pontos címe
Az élménypedagógia alapjai – hatékony szociális kompetenciafejlesztés formális, nem formális és informális tanulási helyzetekben.
Engedélyszáma: 183/10/2023
Óraszáma: 30
A képzést tartó trénerek:

  • Bányai Sándor
  • Kovács Nikoletta
  • Demjén Izabella
  • Módi Kinga
  • Takács Nándor

A képzés alapításának éve: 2018 (a 2007-ben alapított 141 alkalommal megtartott első élménypedagógiai képzés nyomán).
A 2023 decemberéig lezajlott képzések száma: 218
A jelenlegi akkreditációval lezajlott képzések száma 2023 decemberéig: 77
A 2023 decemberéig a képzést elvégzett személyek száma: 40601


Aktuális képzéseinkről további információ itt található!

Élménypedagógia Nagyvárad16587022_1234168029971408_5471291292519794806_o