Általános szerződési feltételek

Bevezetés

Ez a dokumentum a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely (Paamon Bt. és BMB 994 Bt.) általános szerződési feltételeit tartalmazza. A Kalandok és Álmok Szakmai Műhelynek a szerződései kapcsán joga van hivatkozni erre a dokumentumra, mivel a szerződések csak úgy jöhetnek létre, hogy a másik fél ezt a dokumentumot elolvasta és rendelkezéseit tudomásul vette. A szerződés rendelkezései a szerződési szabadság alapján jöttek létre, a magyar törvények keretein belül.

Szolgáltatók adatai

 • Szolgáltatók neve:
  – BMB 994 Oktatási és Tanácsadó Bt.
  – Paamon Oktatási és Szolgáltató Bt.
 • Szolgáltatók székhelye: 2366 Kakucs, Derényi Lajos u. 3.
 • Szolgáltató adószáma:
  – Paamon Bt.: 21948954-2- 13
  – BMB 994 Bt.: 28468910-1-13
 • Cégjegyzék-száma:
  – Paamon Bt.: 13-06-073013
  – BMB 994 Bt.: 13-06-072992
 • Felnőttképzési nyilvántartási száma (FAR):
  – Paamon Bt.: B/2020/004839
  – BMB 994 Bt.: B/2020/004225
 • FIR nyilvántartási száma: Paamon Bt. – E-001906/2019
 • Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Szolgáltató elérhetősége: banyai.sandor@kalandokesalmok.hu
  +36 30 982 3322
  www.kalandokesalmok.hu

Rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely (továbbiakban: Szakmai Műhely) által kötött szerződésekre irányadó.
 2. A Szakmai Műhellyel szerződést kötve – mind megbízóként, mind képzésen való résztvevőként – tudomásul veszem a szerződési feltételeket, amelyet jelen dokumentum tartalmaz.
 3. Ezen szerződés hatálya mindenkire kiterjed, aki szerződéses jogviszonyban áll a Szakmai Műhellyel.
 4. Ezen szerződés a magyar jog hatálya alatt jött létre, és a szerződés által nem szabályozott jogi kérdésekre is a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről alkalmazható rendelkezései.
 5. Jelen ÁSZF rendelkezései 2018. május 25-től hatályosak
 6. A Szakmai Műhely egyes esetekben a szerződésekben eltérhet az ÁSZF-ben megfogalmazottaktól. Ilyen esetben az eltérő rendelkezést a szerződésben feltünteti, és a továbbiakban az adott szerződésre az abbafoglaltak lesznek az irányadók.
 7. Az ÁSZF általános feltételeket tartalmaz, amiket minden szerződő fél aláírásával elfogad. Az ÁSZF tartalma a szerződéskötés előtt elérhető és megismerhető, csak annak elfogadásával jöhet létre a szerződés.

A felek jogai és kötelezettségei

 1. A szerződő felek együttműködési kötelezettséget vállalnak annak érdekében, hogy a szerződésben foglaltakat teljesíteni tudják. Ennek keretében kötelesek egymással minden olyan információt közölni, amely a szerződés teljesítését érdemileg befolyásolja.
 2. A Szakmai Műhely felelős annak teljesítéséért, hogy az általa nyújtott szolgáltatás a szerződésben foglaltaknak és a képzések akkreditációjában leírtaknak megfelelő tudást adja át.
 3. Indokolt esetben a képzés előre megadott ütemezésétől eltérhet külső okok fennállása esetén (pl. technikai leállás, betegség stb.).
 4. A Szakmai Műhellyel szerződő fél tudomásul veszi azt, hogy a Szakmai Műhely által biztosított akkreditált képzések tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Ennek alapján tilos a tartalom olyan terjesztése, felhasználása, amelyhez a Szakmai Műhely nem adta beleegyezését.
 5. A Szakmai Műhely beleegyezhet a szellemi termék nem üzletszerű használatára, de ebben az esetben mint forrás fel kell tüntetnie a felhasználónak.
 6. A szerződő fél tudomásul veszi, hogy a Szakmai Műhely szolgáltatásai díjkötelesek. A szolgáltatások díjai nem egységesek, azokat a Szakmai Műhely határozza meg az adott szolgáltatás paramétereinek függvényében.
 7. A szerződő fél tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatást önhibáján kívül nem tudja igénybe venni, de már átutalta az összeget, és ezt 7 munkanappal a szolgáltatás indulása előtt jelezi a Szakmai Műhely felé, úgy a részvételi díj 100%-át visszafizetjük. A kezdés előtti 7 munkanapon belül történő lemondás esetén a befizetett összeget nem áll módjában a Szakmai Műhelynek visszatéríteni, azonban egy másik szolgáltatásra felhasználható.
 8. A szolgáltatás díjának teljesítésére banki átutalás formájában van lehetőség.
 9. A Szakmai Műhely fenntartja a jogot arra, hogy egyéni kedvezményeket adjon a szolgáltatás díjából.
 10. A Szakmai Műhely a szolgáltatás díját a meghirdetés után nem változtatja meg.
 11. A résztvevőnek, az akkreditált képzés elvégzéséről kiállított tanúsítvány megszerzéséhez, legalább a képzés 90%-án részt kell vennie.
 12. A Szakmai Műhely fenntartja a jogot magának arra, hogy megtagadja a tanúsítvány kiállítását, ha az előírt formai, tartalmi, illetve az esetleges díjfizetési követelmények teljesítésének nem tesz eleget a képzés résztvevője.
 13. A szolgáltatásra jelentkező vállalja, hogy a Szakmai Műhely programjai akár fizikai igénybevétellel is járhatnak, és annak tudatában írja azt alá, hogy ebben neki is részt kell vennie.
 14. A képzéseken való részvétellel a résztvevő vállalja azt, hogy körültekintően hajtja végre a feladatokat.
 15. A Szakmai Műhely nem vállalja a felelősséget a képzés során önhibából fakadó balesetek miatt.
 16. A képzés megkezdése előtt a szolgáltató szóbeli balesetvédelmi oktatásban részesíti a résztvevőket.
 17. A résztvevő vállalja, hogy az eszközöket rendeltetésszerűen használja. Nem megfelelő használat esetén a felszerelésben okozott károk megtérítéséért felelősséggel tartozik.

Panasztétel

 1. A Szakmai Műhellyel, ill. a szolgáltatással kapcsolatban a résztvevő panaszt tehet.
 2. Panasztételét a Panaszkezelési Szabályzatnak megfelelően eljárva megteheti az abban megtalálható elérhetőségeken és módon. A Panaszkezelési Szabályzathoz a fenti elérhetőségről lehet hozzájutni.
 3. Egyes esetekben a szolgáltatást igénybe vevő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 1. § (1) bekezdése alapján:
 4. „1. § (1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben
 5. a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal),
 6. b) a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal),
 7. c) a Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint
 8. d) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.”

Adatvédelem

 1. Jelen ÁSZF AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (továbbiakban: GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 2018. május 25-től Magyarországon is hatályos rendelkezései alapján határozza meg az adatkezelési szabályzatot.
 2. A szolgáltatást nyújtó Szakmai Műhely a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről VI. fejezet 21. § alapján meghatározott adatokat tárolja a szolgáltatást igénybe vevőkről.
 3. Tájékoztatja a szerződő felet, hogy adatai kezeléséről minden szerződéskötésénél nyilatkoznia kell. Ezen hozzájárulásnak mindig önkéntesnek és bármikor visszavonhatónak kell lennie. A GDPR-be foglalt kivételekre való tekintettel.
 4. Az adatai kezeléséről szóló nyilatkozatot bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok teljes elfelejtését az adatkezelőtől.
 5. Az adatkezelőtől kérheti az adatai helyesbítését, törlését, és kérhet információt bármikor az adatainak a felhasználásáról.
 6. A Szakmai Műhely harmadik személynek nem adja ki a személyes adatokat és egy külön adatbázisban kezeli őket, amihez másnak nincs hozzáférése.
 7. A GDPR 2. szakasz 13. cikk (1) és (2) bekezdésének pontjai alapján tájékoztatja szerződő felet az adatainak használatáról.
 8. Az adatkezelésről bővebb információ az Adatkezelési Szabályzatban érhető el.

Záró rendelkezések

 1. A Szakmai Műhely jelen ÁSZF módosításának jogát fenntartja. Ilyen esetben a módosított szövegű ÁSZF-et a kellő felkészülési idő követelményére való tekintettel 10 nappal a hatályba lépése előtt kirakja a hivatalos honlapjára.
 2. Ha a szerződő felet bármilyen jogsérelem éri, akkor a hatályos törvények alapján fordulhat az illetékes jogérvényesítő szervhez.
 3. Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések jogszabályi alapját leginkább
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről jogszabályok biztosítják.

ÁSZF – Kalandok és Álmok – LETÖLTÉS