Akkreditált bibliai élménypedagógiai képzés

A képzés pontos címe:
„Megtanítalak téged az útra, amelyen járj.” (Zsolt. 32,8) – bibliai keretű élménypedagógiai képzés gyerekek és fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztésére

A továbbképzés célja
Felkészítés bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozások vezetésére, a kognitív és szociális kompetenciafejlesztés nem formális szervezésű formáinak megismerésére, informális helyzetek felismerésére, újfajta pedagógus-szerep megtapasztaltatása, a tapasztalati tanulás hatékonyságának és hatékony módszereinek megismertetése, játékok, helyzetgyakorlatok, valamint problémamegoldó tevékenységek megismertetése az élménypedagógia és a Kett-féle padlóképes módszer segítségével.

A továbbképzés célcsoportja
Azon pedagógusok és hitoktatók, akik nevelési céljaik megvalósítására kívánnak új eszközöket, módszereket igénybe venni, akik megfelelnek a Rendelet 23. § (2) bekezdésének.

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények
A hallgatók a képzés végére képesek bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, ellenőrzésére, értékelésére. Tudják és értik a játék helyét és szerepét az egyén és a csoport szociális kompetenciáinak fejlesztésében, egyúttal bibliai kerethez is kötve. Szerepük tudatos vállalásával képesek a tapasztalatszerzés, a feldolgozás, az értékelés és az alkalmazás folyamatát segíteni. Felismerik a veszély- és hibalehetőségeket, képesek ezeket megelőzni, az adódó szituációkat ésszerűen kezelni. Képesek egy komplex foglalkozás megtervezésére, ehhez ismernek legalább 2-2 bemelegítő játékot, kommunikációs helyzetgyakorlatot, kooperáció és bizalomépítő, valamint  problémamegoldó tevékenységet. Megértik a padlókép helyét és szerepét a hitbeli nevelésben, valamint a kapcsolatot a hittanóra, az élménypedagógia és a Biblia között.

.

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása
Az ellenőrzés módja: záródolgozat, egy bibliai bibliai élménypedagógiai foglalkozás tervének leadása.
Az értékelés szempontjai: a képzésen tanultak kreatív alkalmazása, a célnak való megfeleltetése, a  kidolgozottság a megvalósíthatóság szintjéig legyen kifejtve, vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit: életkor, létszám, szociális fejlettség, nevelési célok, fizikai és pszichikai biztonság.

A program tartalmának rövid ismertetése
A virtuális világot előnyben részesítő jelenkori társadalmunk új kihívás elé állítja az egyházi nevelést is. A kérdés az, hogy közösségeink milyen módon képesek a felnövekvő nemzedék felé közvetíteni azokat a viselkedési normákat, amelyeket a társadalom elvár majd az egyén felnőtté válását követően. Ehhez a munkához kíván segítséget adni a bibliai alapú élménypedagógiai képzés, mely eszközeinek használatával a gyermekek képesek lesznek arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák. Képzésünkön játékos élménypedagógiai módszerekkel a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek aktív cselekvésen és saját élményen keresztül, ötvözve a Franz Kett-féle padlóképes módszerrel, mely a keresztény istenképre, emberképre épül. A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozás során elkészült padlókép, melyet a résztvevők közösen alkotnak meg. Az egységes értelemorientált pedagógia a szépség iránti igény megélésére, a közösségi létre nevel.
A bibliai élménypedagógiai tevékenységek során a csoport tagjai különlegesnek számító helyzetekben, de biztonságos, kontrollált körülmények között tervezik el különböző feladatok megoldását. A végrehajtás után nagy gondot fordítanak az értékelésre, pozitív visszajelzések közvetítésére, a szituációban rejlő tanulságok levonására, és a más területeken is alkalmazható készségek és képességek felismertetésére. A feldolgozás jellemzően csoportmunkában történik, melyben a részvevők aktív részvétele szükséges. A tevékenységek rendszere egy folyamatot alkot, amely lehetővé teszi, hogy mélyebbre jussunk pedagógiai céljaink elérésében, maximálisan kiaknázva a szituációban rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségeket.

A továbbképzés 5 nagy tematikai egységből áll:

 1. A bibliai élménypedagógia és a tapasztalati tanulás kapcsolata (sajátélményű gyakorlatok főként párban és kiscsoportban).
 2. A tapasztalati tanulás szakaszai, megélése, hitélettel való összekapcsolása (sajátélményű
  gyakorlatok párban és teljes csoportban egyaránt).
 3. A fokozatosság elvének érvényesülése a csoportdinamika folyamán (4-6 fős kiscsoportos
  gyakorlatok).
 4. A vezető és a csoport szerepe a bibliai élménypedagógiai foglalkozásokban (egyéni, páros és
  kiscsoportos munka).
 5. Bibliai élménypedagógiai fókuszú fejlesztő foglalkozás tervezése, szervezése, lebonyolítása és
  értékelése (egyéni munka és sajátélményű részvétel).

Elsősorban saját élményen alapuló, aktív, cselekvő részvételt követelő, tevékenykedtető módszereket használunk. A csoport tagjainak készen kell állniuk saját komfortzónájuk elhagyására, kihíváskeresésére és játékra, alapos és részletes feldolgozásra, visszajelzések megosztására és befogadására.

Aktuális képzések:

Jelenleg nincsen a témában meghirdetett képzésünk. 


Amennyiben Ön már elvégezte képzésünket és elnyerte tetszését, kérjük, ajánlja ismerőseinek!

Érdeklődés az alábbi elérhetőségen:
Demjén Izabella,

telefon: +36/20-278-3100
e-mail: demjen.izabella@kalandokesalmok.hu

HaNGya (116)

Engedélyszáma: 12/154/2019
Óraszáma: 30
A képzést tartó trénerek:

 • Bányai Sándor
 • Demjén Izabella
 • Módi Kinga

A képzés alapításának éve: 2019
A 2023 áprilisáig lezajlott képzések száma: 45
A 2023 áprilisáig a képzést elvégzett személyek száma: 422