Akkreditált bibliai élménypedagógiai képzés

A képzés pontos címe:
„Megtanítalak téged az útra, amelyen járj.” (Zsolt. 32,8) – bibliai keretű élménypedagógiai képzés gyerekek és fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztésére

A továbbképzés célja
Felkészítés bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozások vezetésére, a kognitív és szociális kompetenciafejlesztés nem formális szervezésű formáinak megismerésére, informális helyzetek felismerésére, újfajta pedagógus-szerep megtapasztaltatása, a tapasztalati tanulás hatékonyságának és hatékony módszereinek megismertetése, játékok, helyzetgyakorlatok, valamint problémamegoldó tevékenységek megismertetése az élménypedagógia és a Kett-féle padlóképes módszer segítségével.

Haladó bibliai élménypedagógia Pécs005-20170902

A továbbképzés célcsoportja
Azon pedagógusok és hitoktatók, akik nevelési céljaik megvalósítására kívánnak új eszközöket, módszereket igénybe venni, akik megfelelnek a Rendelet 23. § (2) bekezdésének.

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények
A hallgatók a képzés végére képesek bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, ellenőrzésére, értékelésére. Tudják és értik a játék helyét és szerepét az egyén és a csoport szociális kompetenciáinak fejlesztésében, egyúttal bibliai kerethez is kötve. Szerepük tudatos vállalásával képesek a tapasztalatszerzés, a feldolgozás, az értékelés és az alkalmazás folyamatát segíteni. Felismerik a veszély- és hibalehetőségeket, képesek ezeket megelőzni, az adódó szituációkat ésszerűen kezelni. Képesek egy komplex foglalkozás megtervezésére, ehhez ismernek legalább 2-2 bemelegítő játékot, kommunikációs helyzetgyakorlatot, kooperáció és bizalomépítő, valamint  problémamegoldó tevékenységet. Megértik a padlókép helyét és szerepét a hitbeli nevelésben, valamint a kapcsolatot a hittanóra, az élménypedagógia és a Biblia között.

.11822763_869447926443422_8089956007591100556_n

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása
Az ellenőrzés módja: záródolgozat, egy bibliai bibliai élménypedagógiai foglalkozás tervének leadása.
Az értékelés szempontjai: a képzésen tanultak kreatív alkalmazása, a célnak való megfeleltetése, a  kidolgozottság a megvalósíthatóság szintjéig legyen kifejtve, vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit: életkor, létszám, szociális fejlettség, nevelési célok, fizikai és pszichikai biztonság.

A program tartalmának rövid ismertetése
A virtuális világot előnyben részesítő jelenkori társadalmunk új kihívás elé állítja az egyházi nevelést is. A kérdés az, hogy közösségeink milyen módon képesek a felnövekvő nemzedék felé közvetíteni azokat a viselkedési normákat, amelyeket a társadalom elvár majd az egyén felnőtté válását követően. Ehhez a munkához kíván segítséget adni a bibliai alapú élménypedagógiai képzés, mely eszközeinek használatával a gyermekek képesek lesznek arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák. Képzésünkön játékos élménypedagógiai módszerekkel a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek aktív cselekvésen és saját élményen keresztül, ötvözve a Franz Kett-féle padlóképes módszerrel, mely a keresztény istenképre, emberképre épül. A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozás során elkészült padlókép, melyet a résztvevők közösen alkotnak meg. Az egységes értelemorientált pedagógia a szépség iránti igény megélésére, a közösségi létre nevel.
A bibliai élménypedagógiai tevékenységek során a csoport tagjai különlegesnek számító helyzetekben, de biztonságos, kontrollált körülmények között tervezik el különböző feladatok megoldását. A végrehajtás után nagy gondot fordítanak az értékelésre, pozitív visszajelzések közvetítésére, a szituációban rejlő tanulságok levonására, és a más területeken is alkalmazható készségek és képességek felismertetésére. A feldolgozás jellemzően csoportmunkában történik, melyben a részvevők aktív részvétele szükséges. A tevékenységek rendszere egy folyamatot alkot, amely lehetővé teszi, hogy mélyebbre jussunk pedagógiai céljaink elérésében, maximálisan kiaknázva a szituációban rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségeket.

A továbbképzés 5 nagy tematikai egységből áll:

 1. A bibliai élménypedagógia és a tapasztalati tanulás kapcsolata (sajátélményű gyakorlatok főként párban és kiscsoportban).
 2. A tapasztalati tanulás szakaszai, megélése, hitélettel való összekapcsolása (sajátélményű
  gyakorlatok párban és teljes csoportban egyaránt).
 3. A fokozatosság elvének érvényesülése a csoportdinamika folyamán (4-6 fős kiscsoportos
  gyakorlatok).
 4. A vezető és a csoport szerepe a bibliai élménypedagógiai foglalkozásokban (egyéni, páros és
  kiscsoportos munka).
 5. Bibliai élménypedagógiai fókuszú fejlesztő foglalkozás tervezése, szervezése, lebonyolítása és
  értékelése (egyéni munka és sajátélményű részvétel).

Haladó bibliai élménypedagógia Pécs002-20170902

Elsősorban saját élményen alapuló, aktív, cselekvő részvételt követelő, tevékenykedtető módszereket használunk. A csoport tagjainak készen kell állniuk saját komfortzónájuk elhagyására, kihíváskeresésére és játékra, alapos és részletes feldolgozásra, visszajelzések megosztására és befogadására.

Aktuális képzések:

Akkreditált bibliai élménypedagógiai képzés Budapesten (2023. április 14-15-16.)


Amennyiben Ön már elvégezte képzésünket és elnyerte tetszését, kérjük, ajánlja ismerőseinek!

Érdeklődés az alábbi elérhetőségen:
Demjén Izabella,

telefon: +36/20-278-3100
e-mail: demjen.izabella@kalandokesalmok.hu

HaNGya (116)

Engedélyszáma: 12/154/2019
Óraszáma: 30
A képzést tartó trénerek:

 • Bányai Sándor
 • Demjén Izabella
 • Módi Kinga

A képzés alapításának éve: 2019
A 2019 júliusáig lezajlott képzések száma: 21
A 2019 júliusáig a képzést elvégzett személyek száma: 462