Felnőttképzési Tevékenység Adatkezelési Tájékoztatója (GDPR)

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény (Fktv.) szerinti BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR)

Az adatkezelési tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy a Paamon Bt. és a BMB ’994 Bt. (Kalandok és Álmok Szakmai Műhely) hogyan és meddig kezeli az Ön különböző célból megadott személyes adatait, valamint, hogy milyen jogok illetik meg Önt, miután megadta azokat.

A tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó fejezeteiben foglaltakat vettük figyelembe.

Az adatkezelési tájékoztató tartalma:

 1. Az adatkezelő adatai
 2. A http://www.kalandokesalmok.hu honlapot használók adatkezelése
 3. A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése
 4. Jogok, jogorvoslati lehetőség
 5. Adatfeldolgozók megnevezése

1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése: Paamon Oktatási és Szolgáltató Bt. és a BMB ’994 Oktatási és Tanácsadó Betéti Társaság (Kalandok és Álmok Szakmai Műhely), továbbiakban képző intézmények

Székhely: 2366 Kakucs, Derényi Lajos u. 3. Képviseli: Bányai Sándor Cégjegyzékszám: 13-06-073013
Adószám: 21948954-2-13
E-mail: banyai.sandor@kalandokesalmok.hu
Felnőttképzési nyilvántartási számok:

 • Paamon Bt. – B/2020/004839 (FAR)
 • BMB ’994 Bt. – B/2020/004225 (FAR)
 • E-001906/2019 (FIR, Paamon Bt.)Telefon: +3630 982 3322

2. A www.kalandokesalmok.hu honlapot használók adatkezelése2.1 Kapcsolatfelvétel

A képző intézmény honlapján feltüntetésre kerülő szolgáltatások iránt érdeklődők jellemzően a honlapon megadott e-mail címre küldenek e-mailt, vagy a megadott telefonszámon személyesen kezdeményezik a kapcsolatfelvételt. Ennek során a képző intézmény a következő személyes adatokat kezeli:
– név,
– telefonszám,
– e-mail cím.
Az adatokat kapcsolatfelvétel céljából a képző intézmény vezetője és a képző intézmény munkatársai kezelik, aminek jogalapja a kapcsolatfelvételt kezdeményező önkéntes hozzájárulása, valamint a jogos érdek, azaz mindkét félnek jogos érdeke, hogy a kapcsolat létrejöttéhez és működtetéséhez a megfelelő adatokkal rendelkezzenek. A telefonszám és e-mail cím csak annyiban minősül személyes adatnak, amennyiben a kapcsolatfelvételt kérő cég vagy intézmény munkatársa a saját magán telefonszámát és/vagy magán e-mail címét adja meg vagy a kapcsolatfelvételt magánszemélyként kezdeményezik.
Az adatokhoz ezen kívül a technikai hátteret biztosító webkezelő cég férhet hozzá, azonban az adatok további kezelésére a webkezelő semmilyen formában nem jogosult.
A kapcsolatfelvételt követően a személyes adatokat a képző intézmény csak addig kezeli, ameddig a kapcsolat fenntartásához az feltétlenül szükséges, ezt követően a képző intézmény az adatokat törli a nyilvántartásából.
A képző intézmény a személyes adatokat, kivéve a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókat harmadik fél részére nem továbbítja.

2.2 Cookie használata

A képző intézmény honlapjának megtekintésekor, úgynevezett cookie (magyar elnevezése: süti) kerül a számítógépére, amely technikai jellegű segítséget nyújt a weblapszolgáltatónak.
Néhány cookie feltétlenül szükséges az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikai információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy a felhasználó számára kényelmesebbé és hasznosabbá tegyék az oldalt. Vannak olyan cookie-k is, amelyek csak átmenetileg kerülnek tárolásra és törlődnek a böngésző bezárásával, de léteznek hosszabb ideig tárolásra kerülő cookie-k is. A cookie-k célja:

 • a honlap használatát könnyítik meg a látogatók számára azzal, hogy az egyénhez kapcsolódó beállításokat, használati szokásokat rögzítik, így megkönnyítik a weblapokon való navigációt,
 • az oldal továbbfejlesztése, javítása a látogatói igényeket figyelve,
 • a felhasználói élményt javítja azzal, hogy rögzíti az oldalt látogató szokásait, így a következő látogatáskormegkönnyíthetjük a használatát,
 • a lap továbbfejlesztése érdekében statisztikai elemzéssel vizsgáljuk, hogy a látogató hogyan használ másonline szolgáltatásokat. A cookie-k fontosabb típusai

Munkamenet Cookie-k
Az oldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, lehetővé teszik a látogató által végzett műveletek megjegyzését. Alkalmazásuk nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható. Csak az adott látogatás időtartama alatt élnek, a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A használatot támogató Cookie-k
Lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. melyik nyelvet választotta, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg stb.) a látogató. Azért szükséges, hogy a következő látogatásnál mindezt ne kelljen újból megadni.

Hirdetéshez kapcsolódó Cookie-k
A hirdetésekhez kapcsolódó sütik használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon.

Teljesítményt biztosító Cookie-k
Információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapot (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). A weblap továbbfejlesztése érdekében használják.
Fontos! A cookie-k engedélyezése esetén a honlap, illetve annak üzemeltetője semmilyen azonosítót vagy jelszót nem jegyez meg, a személyes adatok (például IP cím) azonosításra alkalmatlan módon tárolódnak, illetve bizonyos időközönként automatikusan törlődnek is a rendszerből.

A cookie-k beállítása, esetleges letiltása
A cookie-k célja a honlap használhatóságának és folyamatainak támogatása, ezért letiltásuk esetén nem garantált, hogy a honlap megtekintője annak minden funkcióját használni tudja.
A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ez az automatikus beállítás is megváltoztatható.

3. A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése

Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel:
Amennyiben Ön bejelentés alapján megvalósuló képzésen vesz részt a képző intézmény szervezésében, úgy a képző intézménynek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében:

 • Családi és utónév*
 • Születési családi és utónév*
 • Születési hely*
 • Születési idő*
 • Anyja születési családi és utóneve*
 • Neme
 • Állampolgárság
 • Nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma
 • Lakcím
 • Levelezési cím
 • Elektronikus levelezési cím*
 • Telefonszám
 • Társadalombiztosítási azonosító jel
 • Adóazonosító jel*
 • Oktatási azonosító, ha van

*Ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta, képző intézmény a *-gal jelölt adatokat továbbítja a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.
Statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges további adatok:

 • Az Ön munkaerő-piaci státusza
 • Az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
 • Hány szakképesítéssel rendelkezik jelenleg?

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.
Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá.
A képző intézmények az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.
A képző intézmények az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, de hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

4. Jogok, jogorvoslat

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a vonatkozó jogszabályok pontosan milyen jellegű jogokat biztosítanak az Ön számára.
A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön bármikor jogosult megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.
A hozzáférés joga: abban az esetben, ha a személyes adatait nem Ön közvetlenül adta meg, bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és milyen jellegű adatait kezeljük, kiknek, hová továbbítjuk, meddig tároljuk, azaz minden, a személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatalra tényére, a profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat Ön másolatban el is kérheti.
A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.
A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adataidnak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, vagy tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból Ön vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.
A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.
A panasztételhez való jog: ha Önnek az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu
A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.
Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben Ön igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

5. Adatfeldolgozók

A képző intézmények a személyes adatokat a következő cégek/egyéni vállalkozók közreműködését igénybe véve kezelik:

 • MiniCRM Zrt., Székhely: 1075 Budapest, Madács Imre út 13-14.
  Az adatfeldolgozás területe: ügyfélszolgálati, pénzügyi, számviteli ügyintézés, könyvelési feladatok
 • Onliner Kft., Székhely: 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 30. http://onliner.hu
  Az adatfeldolgozás területe: webhosting szolgáltatás, a http://www.kalandokesalmo.hu című holnap és a demjen.izabebella@kalandokesalmok.hu e-mail postafiók megfelelő működésének biztosítása.

A képző intézmények a vele szerződéses viszonyban lévő adatfeldolgozókkal a személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak való kezeléséről szerződésben rendelkezik.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelések során nem történik személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.

Amennyiben Önnek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek bármelyikén fordulhat hozzánk.

Paamon Bt. és BMB ’994 Bt. (Kalandok és Álmok Szakmai Műhely)
tel.: +3630 982 3322
e-mail: banyai.sandor@kalandokesalmok.hu
Ügyfélszolgálat címe: Demjén Izabella (demjen.izabella@kalandokesalmok.hu, +3620 278 3100)
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 9:00-17:00